Vihdoin pääsemme esittelemään Puolangan Palopajukonsuon, jonka ennallistaminen on ollut vireillä jo pidemmän aikaa.

Palopajukonsuo on Puolangan kunnan omistama kohde, joka rajoittuu yhteen alueen arvokkaista taimenjoista, Tervajokeen. Menneiden vuosien metsätalousmunaukset ovat vaikuttaneet joen kuntoon merkittävästi. Esimerkiksi nyt ennallistettavalta alalta ojat on aikoinaan vedetty suoraan jokeen ilman minkäänlaisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Nykyisillä tiedolla tällaista virhettä ei enää tehtäisi, sillä näin kaikki suolta ojia pitkin lähtevä vesi ravinteineen, kiintoaineineen ja humuksineen päätyy suoraan jokeen heikentäen sen vedenlaatua. Ennallistamalla pystymme korjaamaan tilannetta, mutta ennallistamistöiden kanssa on oltava tarkkana, sillä myös ne lisäävät hetkellisesti vesistökuormaa.

Näkymä Tervajoelta Palopajukonsuon kohdalta ennallistamistöiden jälkeen. Leveät lehtipuuvaltaiset suojavyöhykkeet varjostavat puroa. Kuva Esko Laitinen.

Ennallistettava suoala on puutonta tai vähäpuustoista rämettä, elinympäristönä siis juuri sellainen jolla esimerkiksi riekko viihtyy.

Iso osa Palopajukonsuon ennallistamistöistä on jo toteutettu. Kiirehdimme suon kanssa, sillä tälle keväälle sattui juuri otolliset kelit ennallistamisen toteuttamiselle. Konetyöt tehtiin kun suo oli yhä tarpeeksi jäässä jotta se kantoi koneita ja siellä oli hieman lunta suojelemassa sen pintaa, mutta ei liikaa jolloin se olisi haitannut konetöitä.

Alueelta poistettiin puustoa ja tukittiin ojat. Kuva Esko Laitinen.

Ennen ennallistamista ja sen yhteydessä alueelta poistettiin haihduttavaa puustoa. Tukimme ojia ja rakensimme patoja ja kaivoimme altaita varmistaaksemme, ettei suolta pääse enää yhtään vettä sen läpi virtaavaan jokeen.

Veistetty puustoinen lakkasuo alueen itäosassa. Puusto suojaa hallalta. Kuva Esko Laitinen.

Ennallistamisen suunnittelusta vastasi paikallinen Metsähallituksen ammattilainen Esko Laitinen, joka on suunnitellut ja toteuttanut n. 200 ennallistamiskohdetta viimeisen 12 vuoden aikana. Eskolla on erityistä osaamista arvokkaiden kalavesistöjen valuma-alueiden ennallistamisesta. Konetyöt toteutti kokenut ennallistaja Markku Holappa, jonka kanssa teimme yhteistyötä myös Kempaksen kohteilla.

Palopajukonsuon ennallistaminen jatkuu vielä alkutalvesta, jolloin toivomme että maa ehtii jäätyä kunnolla ennen paksua lumipeitettä. Näin pääsemme toteuttamaan ennallistamistöitä myös joen toiselle puolelle. Ennallistamisalue laajenee mahdollisesti muutamalla hehtaarilla kun kunnan omistaman palstan lisäksi tukitaan ojia myös siihen rajautuvalla Metsähallituksen hallinnoimalla alueella.